Tin tức - thông báo
  • SỨ MẠNG 

Trường Đại học Đà Lạt là một trường công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội - nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

  • TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

Ổn định mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo theo tín chỉ; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năng động của khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

  • MỤC TIÊU

-   Đào tạo đa ngành, đa cấp trong đó có kỹ thuật hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước.

-   Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, là cầu nối chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

-   Sinh viên được đào tạo, rèn luyện trong môi trường giáo dục tiên tiến, được chuẩn bị kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với sự phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.