Tin tức - thông báo

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

     Số : 524/TB-ĐHĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần qua mạng học kỳ I, năm học 2016–2017

cho sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Kính gửi: Các đơn vị và Sinh viên

      Căn cứ Kế hoạch giảng dạy hệ chính quy năm học 2016–2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo số 466/TB-ĐHĐL ngày 02/6/2016, phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2016–2017 cụ thể như sau:

1. Đối tượng và thời gian đăng ký học phần:

      Tất cả sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy, ngoại trừ sinh viên khóa 40.

      Sinh viên đại học khóa 37, 36 và các khóa trở về trước: đăng ký từ ngày 17/6/2016 đến ngày 23/6/2016.

      Sinh viên đại học khóa 38, 39 và các khóa cao đẳng: đăng ký từ ngày 24/6/2016 đến ngày 30/6/2016.

 

2. Cách thức đăng ký học phần:

      Sinh viên vào địa chỉ website http://sv.dlu.edu.vn chọn biểu tượng liên kết “Đăng ký học phần” hoặc truy cập trực tiếp từ địa chỉ http://online.dlu.edu.vn, đăng nhập vào tài khoản cá nhân, vào mục “Đăng ký học phần” để tiến hành đăng ký (tham khảo hướng dẫn đăng ký học phần).

      Sinh viên chọn các lớp học phần phù hợp trong thời khóa biểu.

      Đối với học phần Giáo dục quốc phòng, thực tập, thực tập sư phạm: phòng Quản lý Đào tạo sẽ đăng ký cứng các học phần này, sinh viên không được chuyển nhóm và không được hủy học phần.

      Đối với sinh viên tạm dừng xin học lại, liên hệ phòng Công tác sinh viên để phục hồi tên trước khi đăng ký học phần qua mạng.

      Sinh viên phải In và lưu thời khóa biểu đã đăng ký thành công để đi học và làm minh chứng khi cần thiết.

 

Nơi nhận:

   - Như kính gửi (để thực hiện);

   - Website ĐHĐL;

   - Lưu: VT, PQLĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 (Đã ký)

TS. Trần Hữu Duy